new banner reh

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยกรรมแพทย์แห่งประเทศไทยสัญจร เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมการพัฒนางานศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์ และพยาบาล ร่วมต้อนรับ รศ.นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ ประธานราชวิทยาลัย ระบบประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะ จากราชวิทยาลัยประสาทศัลยกรรมแพทย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสตรวจเยี่ยมการพัฒนางานศัลยกรรมระบบประสาท ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังปัญหาที่สำคัญในการให้บริการด้านศัลยกรรมระบบประสาท เพื่อนำมาพัฒนางานด้านด้านศัลยกรรมระบบประสาทให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ป่วยต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 11 มกราคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503