new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ จัดอบรม “การดูแลพระอาพาธระยะท้าย” หนุนนโยบาย “กุฎิชีวาภิบาล” เพิ่มองค์ความรู้พระคิลานุปัฏฐาก และสร้างมาตรฐานการดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะท้ายตามหลักพระธรรมวินัย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด พระพรหมวชิร โสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แด่พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรม ภาคปฏิบัติ “หลักสูตรการดูแลพระอาพาธระยะท้ายของพระคิลานุปัฏฐาก” โดยมี นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด แพทย์หญิงนภัสวรรณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์หญิง วีรจิตร ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองร่วมงาน มีพระคิลานุปัฏฐากจากวัดต่างๆในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้ารับการอบรม ในวันที่ 22มกราคม-9กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 12 รูป
นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เป็นหนึ่งในนโยบายที่ต้องดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย สร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัย ตามหลักพระธรรมวินัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งส่งเสริมให้วัดเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยพัฒนาเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด ให้มีความรู้ เป็นแกนนำ ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายในวัดและขยายผลสู่ประชาชนในชุมชน
อย่างไรก็ตามแม้จะให้การดูแลรักษาอย่างเต็มที่แล้ว แต่ในบางสภาวะก็ไม่สามารถทำให้โรคหรือการเจ็บป่วยนั้นหายได้ เมื่อโรคดำเนินถึงระยะท้ายจำเป็นต้องมีการดูแลเพื่อประคับประคองให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ ปราศจากความทุกข์ทรมาน และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และในสถานการณ์ของพระสงฆ์ที่อาพาธระยะท้ายก็เช่นเดียวกัน พระสงฆ์บางรูปต้องลาสิกขา เนื่องจากขาดผู้ดูแล กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่พระสงฆ์ต้องมีความรู้ในการดูแลสงฆ์อาพาธระยะท้ายด้วย
ดังนั้นโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เครือข่ายดูแลแบบประคับประคองเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลพระอาพาธระยะท้ายของพระคิลานุปัฏฐาก” เพื่อพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐากให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น และจัดตั้ง “กุฏิชีวาภิบาล” ให้เป็นที่พักในการดูแลพระอาพาธระยะท้าย ที่มีมาตรฐานตามหลักการดูแลแบบประคับประคอง และสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต.
ด้านแพทย์หญิงนภัสวรรณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า “หลักสูตรการดูแลพระอาพาธระยะท้ายของพระคิลานุปัฏฐาก” โดยการอบรมภาคปฏิบัติ 3 สัปดาห์ ในวันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกอบด้วย การฝึกคัดกรองผู้ป่วยระยะท้าย การประเมิน และจัดการอาการไม่สุขสบาย การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การทำแผล การให้อาหารทางสายยาง การให้ยากิน การใช้เครื่องให้ยาใต้ผิวหนัง การให้ออกซิเจน การดูดเสมหะ การพ่นยา ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้พระอาพาธระยะท้าย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ทุกข์ทรมาน และจากไปอย่างสงบ
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 8 กุมภาพันธ์ 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503