new banner reh

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Enzalutamide 40 mg capsule ด้วยวิธีการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503