new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข CUP จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะนิเทศ ในโอกาสนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่เป็นปัญหา โดย นายแพทย์พัฒนพงษ์ มงคลแก่นทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 9 กุมภาพันธ์ 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503