new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อส.รจ.) ภายใต้โครงการสร้างเสริมรอบรู้ผู้ต้องขังและพัฒนา อสรจ. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภินันท์ ศรียอดแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อส.รจ.) ให้ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ ภายใต้โครงการสร้างเสริมรอบรู้ผู้ต้องขัง และพัฒนา อสรจ. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขังและอาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจำ สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ต้องขังให้มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี กล่าวรายงานโดย พว.สุดารัตน์ จินตกสิการ รักษาการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด มี นายแพทย์ชินวัฒน์ ศรีใส รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พญ.อโนชา ด้วงคำจันทร์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 12 กุมภาพันธ์ 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503