new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในบุคลากร ประจำปี 2567เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเมื่อมารับบริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในบุคลากร ประจำปี 2567

เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเมื่อมารับบริการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 14.00น. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ พว.สุระ สุพรหมอินทร์ หัวหน้างาน การพยาบาลชุมชนในการบำบัดรักษายาเสพติด นางพิมพ์มาดา วัฒนสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  และคณะกรรมการตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ตรวจสารเสพติดในบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดปี 2567  โดยการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในหน่วยงานที่มีความเสี่ยง และบุคลากร ลูกจ้าง ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยบทบาท ที่บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดต้องดูแลและรักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องสร้างความมั่นใจ ให้ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัย


 

 อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ  / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503