new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการทันตกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 10 อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทันตกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 จัดโดย กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อให้ทันตแพทย์จะได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และนำเสนอผลงานวิชาการร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม ในการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย โดยมี ทพญ.ลดาวรรณ อมรมรกต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษและหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ทันตแพทย์ ทันตสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 22 กุมภาพันธ์ 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503