new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์วิบูลย์ เตชะโกศล รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะ สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันภายในและภายนอกโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ต่อเนื่อง และปลอดภัย โดยมี บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรม ระหว่างที่ 22, 23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2567
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การกดหน้าอก การเปิดทางเดินหายใจ รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) เพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ปลอดภัยผ่านวิกฤตไปได้ ลดการเสียชีวิตระหว่างส่งต่อการรักษาขั้นสูงที่โรงพยาบาลต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 23 กุมภาพันธ์ 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503