new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน บวร.ร.แก่คณะเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน บวร.ร.แก่คณะเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ภก.ประวุฒิ ละครราช
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางพัชรา ชมภูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นางผุสดี เวชชพิพัฒน์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ และคณะเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยเครือข่าย บวร.ร. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดย ภญ.กัลยาณี อาชาสันติสุข หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่าย บวร.ร. อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งสิ้น 70 คน

 อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ  / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503