new banner reh

อย.เยี่ยมชมผลงานชุมชนรอบรู้ผลิตภัณสุขภาพ ด้วยเครือข่าย บวร.ร.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้
ภญ.กัลยาณี อาชาสันติสุข หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต พร้อมเครือข่าย บวร.ร. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับนางผุสดี เวชชพิพัฒน์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ  พร้อมคณะผู้บริหารจากคณะกรรมการอาหารและยา เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยเครือข่าย บวร.ร. ณ ชุมชนบ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รับฟังการนำเสนอนิทรรศการมีชีวิต ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต และเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร ในโครงการ อย.น้อย  มอบป้ายร้านชำสีขาวให้แก่ร้านน้องอคิณ ซึ่งร้านนี้ได้จำหน่ายสินค้าที่มีสัญลักษณ์ทางโภชนาการ ทางเลือกเพื่อสุขภาพ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม การลดหวาน มัน เค็ม ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเยี่ยมครัวเรีอนบุคคลต้นแบบที่มีการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นตัวอย่างชุมชน

 อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ  / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503