new banner reh

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ณ รพ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นพ.ธงชัย เสรีรัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านการเงินการคลัง เภสัชกรนันทนิจ มีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจสุขภาพดิจิทัล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิทธิประสงค์ จำนวน 18 คน ในการศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hospital Information Systems) และการดำเนินของนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมระบบบริการและรองรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ของโรงพยาบาลสิทธิประสงค์ต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 28 กุมภาพันธ์ 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503