new banner reh

รพ.สมเด็จยุพราชสระแก้ว ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ณ รพ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ พญ.นภัสวรรณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ธงชัย เสรีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง เภสัชกรนันทนิจ มีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจสุขภาพดิจิทัล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ เภสัชกรอติพล คล้ายปักษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้ว จำนวน 16 คน ในการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการตามนโยบาย ของโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้วต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 28 กุมภาพันธ์ 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503