new banner reh

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งครบวงจร

โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่สำคัญ คือ สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดให้ “มะเร็งครบวงจร” เป็น 1 ในนโยบายการดำเนินงาน ปี 2567 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมป้องกัน คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษา ดูแลฟื้นฟูกายใจอย่างเป็นระบบ โดยมี Quick Win ที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การสร้างทีมต่อสู้โรคมะเร็ง (Cancer Warriors) ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานด้านโรคมะเร็งให้เกิดการดูแลแบบครบวงจร โดยจัดตั้งเป็นทีมเชิงรุกเกี่ยวกับมะเร็งสำคัญ 5 ชนิด คือ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งครบวงจรขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง พัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ และพฤติกรรมเรื่องป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง พัฒนาระบบการตรวจคัดกรอง และตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น เพื่อนำกลุ่มผิดปกติส่งต่อ เข้ารับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติมะเร็งจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอบรมพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็งครบวงจร ประจำปี 2567 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร เป็นวิทยาบรรยายพิเศษ โดย นพ.ชินวัฒน์ สีใส รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ กล่าวรายงาน โดยมี พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้างานเวชปฏิบัติและครอบครัวและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 27 มีนาคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503