new banner reh

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness center) รพ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมสร้างความรอบรู้แก่กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

จากที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness center) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นประชาชนรวมถึงแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ จากการให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2564, 2565, 2566 พบว่าผู้รับบริการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ร้อยละ 14.72 , 20.14, 18.98 ตามลำดับ ซึ่งได้มีการติดตามนัดหมายให้คำแนะนำ และพบแพทย์ เป็นประจำทุก 3-6 เดือน แต่พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดยังสูง เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน จากการสนทนากลุ่มและประเมินพฤติกรรมพบว่ามีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ทั้งด้านการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และขาดความตระหนักถึงอันตรายจากโรคเบาหวาน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ จึงได้จัดอบรมสร้างความรอบรู้แก่กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และนำโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการตนเองนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยกระบวนการสร้างทักษะแนวคิดแก้ปัญหา และวางแผนจัดการปัจจัยต่างๆที่เป็นปัญหาด้วยตนเอง อันจะส่งผลต่อการเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและระดับน้ำตาลในเลือดลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติมะเร็งจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.ชินวัฒน์ สีใส รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ เป็นประธานในพิธีจัดอบรมสร้างความรอบรู้แก่กลุ่มเสี่ยงเบาหวานโดยมี พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้างานเวชปฏิบัติและครอบครัวและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กล่าวรายงาน และเป็นวิทยาบรรยายพิเศษ โดยมี ประชาชน และกลุ่มเสี่ยง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / สุกัญญา ขาวศรี : ภาพ
/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 30 มีนาคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503