new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประสานชุมชนล้อมรักษ์ พร้อมบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ พว.สุระ สุพรหมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน และ พว.สุณี อาวรณ์ หัวหน้างานการพยาบาลในการบำบัดรักษายาเสพติดในชุมชน เข้าร่วมประชุมวางแผนประชาคมการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม “ชุมชนล้อมรักษ์” พื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และ ประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ศอ.ปส.อ.เมืองร้อยเอ็ด) เป็นประธานเปิดงาน Kick Off CBTx : ชุมชนล้อมรักษ์ ณ ห้องประชมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ซึ่งเป็นตำบลนำร่อง โดยใช้กลไก พชอ. และ ศอ.ปส.อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม โดยพลัง 5 เสือ ประกอบด้วย ปกครอง ทหารตำรวจ อปท./ผู้นำชุมชน และ สาธารณสุข เป็นการสร้างการรับรู้ให้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 65 คน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 1 เมษายน 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503