new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตรวจคัดกรองมะเร็งครบวงจร แก่กำลังพลและครอบครัว ค่ายประเสริฐสงครามวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 27 นายแพทย์ชินวัฒน์ สีใส รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พญ.วีรจิตร ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งครบวงจร แก่กำลังพและครอบครัวค่ายประเสริฐสงคราม โดย พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ประธานเปิด พันเอก นพ.สมชาย อมรประภัทร์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ กล่าวรายงาน พร้อมนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายฯ ปฏิบัติงาน ร่วมกับ ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาร้อยเอ็ด นำโดย นายแพทย์พัฒนพงษ์ มงคลแก่นทราย หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้างานเวชปฏิบัติและครอบครัวและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จัดหน่วยแพทย์เคลื่นที่ตรวจคัดกรองมะเร็งครบวงจร แก่กำลังพลและครอบครัวค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อให้กำลังพล และครอบครัวได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ผู้ที่พบความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม และเข้ารับการรักษาที่ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งการตรวจคัดกรองในระยะก่อนเป็นมะเร็งนี้ จะช่วยลดอัตราป่วยตายจากโรคมะเร็งได้ มีผู้ร่วมตรวจคัดกรอง จำนวน 78 ราย ผลตรวจผิดปกติส่งต่อวินิจฉัยเพิ่มที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 22 ราย
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503