new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (3P Safety & RM) ประจำปี 2567


วันที่  27  มีนาคม  2567  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเปิดประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (3P Safety & RM) ประจำปี  2567 พร้อมบรรยายหัวข้อ  Building Quality and Safety Culture for Roi Et Hospital พญ.รจนา ปัตลา กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด บรรยาย หัวข้อ Root Cause Analysis ผศ.(พิเศษ) นพ.ณรงค์ชัย สังซา  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2บรรยาย หัวข้อ Quality, Risk and Safety Management  โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มีผลต่อผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยง และความปลอดภัยมีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน เพื่อสร้างความตระหนักนำสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้รับบริการ

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503