new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายแพทย์ระวินทร์ โนนหนองคู แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้ง video conference ถ่ายทอดการประชุมพร้อมกันทั้ง 20 อำเภอ
โดยอุบัติเหตุในรอบ 24 ชั่วโมงของวันที่ 11 เมษายน 2567 เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ได้แก่ อำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งมีจุดตรวจหลัก 36 จุด ด่านชุมชน 188 ด่าน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก 1,098 คน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เน้นย้ำทางผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ ได้แก่ ดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยตั้งจุดตรวจบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงใช้กลไกด่านชุมชน/ ด่านครอบครัว เพื่อเฝ้าระวังตรวจตราและตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง อีกทั้งเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย ให้พร้อมปฏิบัติงาน และได้ขอพี่น้องประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง มีสติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ปลอดภัยทุกการเดินทาง
โดยศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้พัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ภายใต้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมมี แพทย์ พยาบาล ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเครือข่ายส่งต่อทั้งจังหวัด โทรสายด่วน 1669
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 12 เมษายน 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503