new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ประจำวันที่ 13 เมษายน 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ แพทย์หญิงณัฐวรา พ่วงเภตรา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้ง video conference ถ่ายทอดการประชุมพร้อมกันทั้ง 20 อำเภอ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 12 เมษายน 2567 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 4 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยข้อมูลสะสม 2 วัน เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง บาดเจ็บ 8 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ตัดหน้ากระชั้นชิด และดื่มแล้วขับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็นรถจักรยานยนต์ เหตุเกิดในพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อ.หนองพอก และธวัชบุรี อำเภอละ 2 ครั้ง อำเภอโพนทอง เสลภูมิ เกษตรวิสัย และเมืองร้อยเอ็ด อำเภอละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนดำเนินการในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางเพิ่มเติมให้การแก้ไขปัญหาตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เน้นการควบคุมดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ไม่จำหน่ายให้กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และการบรรทุกท้ายกระบะ รวมถึงให้ความสำคัญกับด่านชุมชน และด่านครอบครัว เฝ้าระวัง ป้องปราม ตรวจตราและตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น การใส่หมวกนิรภัยที่ถูกต้อง และตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ
โดยศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้พัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ภายใต้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมมี แพทย์ พยาบาล ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเครือข่ายส่งต่อทั้งจังหวัด โทรสายด่วน 1669
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 13 เมษายน 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503