new banner reh

จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ถนนข้าวหอมมะลิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการ การประกวดอาหารอีสาน ตามงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร, การประกวดผู้สูงอายุ, การประกวดอาหารอีสาน และขบวนแห่สงกรานต์รอบเมืองซึ่งมีกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน 2567
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 13 เมษายน 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503