new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตรวจคัดกรองมะเร็งครบวงจร แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดเหนือ  ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำโดย นายแพทย์พัฒนพงษ์ มงคลแก่นทราย หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้างานเวชปฏิบัติและครอบครัวและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งครบวงจรแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อส่งผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม และรักษา
ที่ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งการตรวจคัดกรองในระยะก่อนเป็นมะเร็งนี้
จะช่วยลดอัตราป่วยตายจากโรคมะเร็งได้ พร้อมนี้ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมตรวจคัดกรอง มีผู้ตรวจคัดกรอง จำนวน 94 ราย พบพยาธิใบไม้ตับ 40 ราย ได้รับการรักษาครบทั้ง 40 ราย และผลอัลตร้าซาวด์ผิดปกติ 5 ราย ส่งต่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ  / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503