new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคลากร ที่มีผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2567

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและบุคลากรที่พัฒนาคุณภาพ การให้บริการที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ประทับใจของประชาชน โดยบุคลากร และหน่วยงานที่ได้รับคำชื่นชม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ประเภทบุคคล ได้แก่
1. นายแพทย์ชยุต พงศ์ศรีประชา ศัลยแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม
2 .แพทย์หญิงสุภารัตน์ ทิพย์ประเสิรฐ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
3. นายแพทย์วรพล จำรูญวงษ์ แพทย์ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
4. แพทย์หญิงวรกัญญา ทองนุช ศัลยแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม
5. นางสาวกฤษตยา บ่อไทย พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1-2
6. นายกิตติโชติ ธรรมโหร พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1-2
7. นางอิงใจ กำหอม นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ งานกายภาพบำบัด
8. นายจักรพล โพธิ์ทอง พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
9. นางแสงธรรม อมรรัตนพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
10.นางสาวศิริภรณ์ พิมพ์บูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
ประเภทหน่วยงาน ได้แก่
1.หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 4
2.หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 5
3.หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 6
4.กลุ่มงานกายภาพบำบัด
5.งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
6.หอผู้ป่วยพิเศษเบญจสิริ 4
7.หอผู้ป่วยพิเศษเบญจสิริ 5
8.หอผู้ป่วยพิเศษอาคารมะเร็ง ชั้น 7
9.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
10.งานให้คำปรึกษา
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ
/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 11 พฤษภาคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503