new banner reh

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมการจัดระบบบริการสาธารณสุข รพ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.วิบูลย์ เตชะโกศล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ สาธารณสุข และคณะจำนวน 9 คน ในการตรวจเยี่ยมการจัดระบบบริการสาธารณสุข การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การดำเนินงานตามนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว และติดตามความคืบหน้า การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบบริการสาธารณสุข
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ
/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 13 พฤษภาคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503