new banner reh

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) ศึกษาดูงาน การดำเนินการของศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) ศึกษาดูงาน การดำเนินการของศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางบุษบา วงศ์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์บดินทร์ ผดุงสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช นางดวงจัน ข่าขันมะลี หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะกรรมการศูนย์พึ่งได้ ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูล แก่ นางสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) ในโอกาสศึกษาดูงาน การดำเนินการของศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center : OSCC) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด และระดับตำบล นำไปสู่การให้ข้อแนะนำ และความคิดเห็นในการดำเนินงานของ UNFPA ประจำประเทศไทย ในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ และความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การพัฒนาคุณภาพประชากร การยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ รวมถึงการปรับปรุงการจัดทำร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานกรณีความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศของทีมสหวิชาชีพ
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503