new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการหอผู้ป่วยมหาวีโร 4 (สงฆ์อาพาธ) : กรณีศึกษาธรรมวัตรในโรงพยาบาล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพระบบบริการหอผู้ป่วยมหาวีโร 4 (สงฆ์อาพาธ) : กรณีศึกษาธรรมวัตรในโรงพยาบาล” การดูแลพระอาพาธ ตามแนวคิดของชาวพุทธถือเป็นบุญใหญ่ ทำให้ผู้ดูแลพระอาพาธรู้สึกปลาบปลื้มเหมือนกับได้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า การดูแลรักษาพยาบาลภายใต้พระธรรมวินัยจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ความรู้แก่ทีมสหวิชาชีพ ที่วิตกกังวลในการดูแลพระอาพาธ กลัวปฏิบัติไม่ถูกตามพระธรรมวินัยจะเกิดอาบัติ และขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจน มีความรู้ทางพระธรรมวินัยจะได้ให้การรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องและสบายใจ ส่งผลให้เกิดการรักษาที่ดีของแพทย์ และเป็นการให้การพยาบาลอย่างมืออาชีพต่อไป โดยมี พว.ยุพา อธิสุมงคล รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ และทีมสหวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 21 พฤษภาคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503