new banner reh

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Recombinant Human Epoietin Alpha ๔,๐๐๐ U for injecton ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Recombinant Human Epoietin Alpha ๔,๐๐๐ U for injecton จำนวนประมาณ ๙,๘๐๐ vials ในวงเงินประมาณ ๓,๑๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท(สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503