new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดประชุมวิชาการอายุรกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ Guidelines to Practice ” 


วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬากรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด ประชุมวิชาการอายุรกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ ‘ Guidelines to Practice” กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ฐมฤกษ์ แสงเงิน หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม เพื่อให้การรักษามีมาตรฐาน เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคลากรมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม และลดอัตราการตายของผู้ป่วยลงได้ มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503