new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ พว.รุ่งรัตน์ เนตรโสภา ได้รับรางวัลผลงาน Best Practice Service สาขาโรคมะเร็ง ปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอรต์ กรุงเทพมหานคร พว.รุ่งรัตน์ เนตรโสภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รับรางวัล Best Practice Service สาขาโรคมะเร็ง “ระดับดีมาก” เรื่อง รูปแบบการจัดบริการบ้านพักผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และรางวัล “ระดับดี” เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด” มอบโดย ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง" ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2567
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 8 กรกฎาคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503