new banner reh

คุณวิวรรณ เศรษฐปิยานนท์ บริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง และวอคเกอร์ 2 ตัว มูลค่ารวม 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมการแพทย์ทางไกลชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แพทย์หญิงนภัสวรรณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการเเละสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 8 คน ตรวจเยี่ยมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับคนพิการ และห้องบริการข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2566
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 9 กรกฎาคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503