ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503