new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด ชวนบอกรักแม่ด้วยการพาแม่มาตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ คือ การตรวจร่างกายในภาวะปกติ โดยไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและภาวะผิดปกติ

จะนำไปสู่แนวทางป้องกันการเกิดโรคหรือช่วยยับยั้งความรุนแรงของภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ซึ่งหากตรวจพบโรคในระยะแรกความรุนแรง หรือการลุกลามของโรคก็จะลดน้อยลง รวมทั้งการตรวจสุขภาพยังช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน บางโรคยังเพิ่มโอกาการรักษาให้หายขาดได้ การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และรักและผู้ห่วงใยสุขภาพ

          โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงขอเชิญชวนท่านพาแม่และคนที่ท่านรัก เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๓-๕๑๘๒๐๐ ต่อ ๒๑๔๔ , ๒๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503