new banner reh

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503