new banner reh

วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำระดับประเทศ

คุณภาพและมาตรฐาน การรักษาระดับสากล

  

อัตลักษณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๑. ซื่อสัตย์

๒. ประหยัด

๓. รับผิดชอบ

๔. กตัญญูกตเวทิตา

 

 

 

 

 

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503