new banner reh

ผู้อำนวยการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับมอบโล่ประกาศเกียติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินการโครงการการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ประจำปี 2560 เพื่อกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และลดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ครอบคลุมพื้นที่ 29 จังหวัด ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์  ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้มอบโล่แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

                                                                                                           อุไรพรณ์ : ข่าว /ฟาร์ติมา : ภาพ # 1 ธ.ค. 60

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503