ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Alcohol 70 % 450 ml ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Alcohol 70 % 450 ml ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนประมาณ ๕๐๐๐ x ๑ ขวด วงเงินประมาณ ๑๓๙,๑๐๐.- บาท รายละเอียดดังไฟล์แนบ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503