new banner reh

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

Attachments:
Download this file (MOIT-9 รายงานการอบรมให้ควารู้แก่เจ้าหน้าที่ฯการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมฯ.pdf)บันทึกรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในฯ[บันทึกรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในฯ]296 kB
Download this file (กำหนดการอบรมปฐมนิเทศ2565.pdf)กำหนดการอบรมปฐมนิเทศ2565.pdf[ ]370 kB
Download this file (ภาพกิจกรรม โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรประจำปี 2565.pdf)ภาพกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากรประจำปี2565 หัวข้อ การรักษาวินัยฯ[ภาพกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากรประจำปี2565 หัวข้อ การรักษาวินัยฯ]984 kB
Download this file (รายชื่ออบรมปฐมนิเทศบุคลากรประจำปี2564-2565.pdf)รายชื่ออบรมปฐมนิเทศบุคลากรประจำปี2565[รายชื่ออบรมปฐมนิเทศบุคลากรประจำปี2565]4440 kB
Download this file (สรุปรายงานการอบรม วินัยฯ-ผลประโยชน์ทับซ้่อน.pdf)รายงานการอบรมวินัย และผลประโยชน์ทับซ้อน[รายงานการอบรมวินัย และผลประโยชน์ทับซ้อน]2217 kB
Download this file (โครงการอบรมปฐมนิเทศประจำปี2564-2565.pdf)โครงการอบรมปฐมนิเทศประจำปี2564-2565.pdf[ ]2513 kB
Download this file (ใบขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ITA.pdf)ใบขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์[ใบขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์]383 kB
Download this file (ใบขออนุมัติจัดปฐมนิเทศ2564-2565.pdf)1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ[1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ]263 kB
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503