new banner reh

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

Attachments:
Download this file (1.0 บันทึกข้อความ มาตรการป้องกันการรับสินบน..pdf)1.0 บันทึกข้อความ มาตรการป้องกันการรับสินบน..pdf[ ]147 kB
Download this file (2.1 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน..pdf)2.1 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน..pdf[ ]79 kB
Download this file (2.21 มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf)2.21 มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf[ ]71 kB
Download this file (2.22 มาตรการป้องกันการรับสินบน จัดซื้อจัดจ้าง.pdf)2.22 มาตรการป้องกันการรับสินบน จัดซื้อจัดจ้าง.pdf[ ]63 kB
Download this file (2.23 มาตรการป้องกันการรับสินบน เงินบริจาค.pdf)2.23 มาตรการป้องกันการรับสินบน เงินบริจาค.pdf[ ]65 kB
Download this file (2.24 มาตรการป้องกันการทุจริต กระทำผิดวินัย.pdf)2.24 มาตรการป้องกันการทุจริต กระทำผิดวินัย.pdf[ ]78 kB
Download this file (2.25 มาตรการ แนวทางการปฏิบัติรับส่วนแถม.pdf)2.25 มาตรการ แนวทางการปฏิบัติรับส่วนแถม.pdf[ ]65 kB
Download this file (2.26 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน.pdf)2.26 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน.pdf[ ]66 kB
Download this file (3.0 บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ.pdf)3.0 บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ.pdf[ ]156 kB
Download this file (4.0 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf)4.0 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf[ ]37 kB
Download this file (MOIT 13  4.1.pdf)MOIT 13 4.1.pdf[ ]123 kB
Download this file (MOIT 13 4.2รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด.pdf)MOIT 13 4.2รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด.pdf[ ]62 kB
Download this file (MOIT 13 4.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์.pdf)MOIT 13 4.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์.pdf[ ]179 kB
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503