new banner reh

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Attachments:
Download this file (14.3  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf)14.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf[ ]132 kB
Download this file (2.0 ประกาศ สธ เกณฑ์จริยธรรมจัดหาเวชภัณฑ์ 2564 ราชกิจจานุเบกษา.PDF)2.0 ประกาศ สธ เกณฑ์จริยธรรมจัดหาเวชภัณฑ์ 2564 ราชกิจจานุเบกษา.PDF[ ]128 kB
Download this file (2.1 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยา.pdf)2.1 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยา.pdf[ ]1534 kB
Download this file (2.2 ประกาศ มาตรการป้องกัน กรอบแนวทางการปฏิบัติ.pdf)2.2 ประกาศ มาตรการป้องกัน กรอบแนวทางการปฏิบัติ.pdf[ ]170 kB
Download this file (3.0 บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ.pdf)3.0 บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ.pdf[ ]156 kB
Download this file (4.0 ประกาศเจตจำนงสุจริต 2565.pdf)4.0 ประกาศเจตจำนงสุจริต 2565.pdf[ ]122 kB
Download this file (5.0 ภาพกิจกรรม การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ.pdf)5.0 ภาพกิจกรรม การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ.pdf[ ]27 kB
Download this file (5.0 ภาพประชุม เกี่ยวกับจริยธรรมการจัดซื้อยา.pdf)5.0 ภาพประชุม เกี่ยวกับจริยธรรมการจัดซื้อยา.pdf[ ]395 kB
Download this file (6.0 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf)6.0 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf[ ]37 kB
Download this file (MOit 14.1 บันทึกรายงานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์.pdf)MOit 14.1 บันทึกรายงานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์.pdf[ ]285 kB
Download this file (MOIT 14.2รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการร.pdf)MOIT 14.2รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการร.pdf[ ]61 kB
Download this file (MOIT 14.2รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด.pdf)MOIT 14.2รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด.pdf[ ]62 kB
Download this file (ปะหน้าเผยแพร่จริยธรรม.pdf)ปะหน้าเผยแพร่จริยธรรม.pdf[ ]558 kB
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503