new banner reh

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Filgrastim ๓๐๐ MCG inj ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim ๓๐๐ MCG  inj  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนประมาณ ๔๐๐ x ๑ set วงเงินประมาณ ๒๕๖,๘๐๐.- บาท รายละเอียดดังไฟล์แนบ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503