new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด รอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อส.รจ.) ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด รอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อส.รจ.) ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายไพสันต์ ขุ่ยรานหญ้า ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อส.รจ.)ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวรายงานโดย นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าโครงการฯ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งเน้นในการส่งเสริมด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์และพยาบาล ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และอาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจำ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ต้องขังให้มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณสุข แก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อส.รจ.) ให้มีจำนวนตามเกณฑ์ คือ อส.รจ. 1 คน : ต่อผู้ต้องขัง 50 คน พัฒนา อส.รจ.ให้มีจำนวนเพียงพอ กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 80 คน ระยะเวลาอบรม 20-25 มิถุนายน 2565

 


อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503