งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ โอมิครอน ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณพี่น้องขาวร้อยเอ็ดและคนไทยทุกคน
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

 

 

นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1

นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา

 

นางสุภิดา สุวรรณพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

 นายอุบล รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

                

 

นายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง 

 

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการ
   และสนับสนุนบริการสุขภาพ/    

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ
และมาตรฐาน

 

 

       
       
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503