new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา ทานบารมีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายของชีวิต

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนอวัยวะและดวงตา สำหรับนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่อวัยวะเสื่อมสภาพ และกระจกตาพิการ ทำให้ผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะต้องเสียชีวิตไปก่อน ที่จะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ อีกทั้งในระหว่างการรออวัยวะผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมาน จากการเจ็บป่วย ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ต่อครอบครัว และมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง สาเหตุของการเกิดปัญหากล่าวพบว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และมีความเชื่อเรื่องการบริจาคอวัยวะ ขาดการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จึงไม่สามารถตัดสินใจและดำเนินการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตาได้
วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะกรรมการศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา แก่ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข ในเครือข่ายเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทางสาธารณสุขได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถให้ข้อมูลการบริจาคอวัยวะและดวงตาแก่ประชาชนได้ต่อไป โดยในเวลา 13.30 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 15 มีนาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503