new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้พยาบาลมีความรู้ความสามารถในการวางแผนดำเนินการ เพื่อความก้าวหน้าและให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพพยาบาล ข้าราชการ สามารถใช้ต่อยอดความคิด เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนางานและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพยาบาล ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ด้านการพยาบาล วิทยากรให้ความรู้ จากกองการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลโกสุมพิสัย และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี นางบุษบา วงค์พิมล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าตึก หัวหน้างาน และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 15 มีนาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503