new banner reh

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงานศูนย์จัดเก็บรายได้รพ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายแพทย์ภูวดล สุรีย์พงษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะจำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานระบบบริการศูนย์จัดเก็บรายได้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้วางแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการแบบรวมศูนย์เชื่อมโยงงานทั้งระบบของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 17 มีนาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503