new banner reh

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาซื้อยา 1 รายการ ยื่นเสนอราคาในระบบ e-GP ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 และยื่น sample ที่อาคารเภสัชกรรมชั้น 3 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ดังนี้ คือยา Silodosin 4 mg tablet จำนวนประมาณ 5,100 x 30 เม็ด ผู้แทนไม่ต้องนำเอกสารและ sample มาด้วยตนเอง เอกสารยื่นเฉพาะในระบบ e-GP ส่วน sample ส่งผ่านทางขนส่งหรือไปรษณีย์ได้ค่ะ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503