new banner reh

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด


วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารซักฟอกจ่ายกลางโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ หารประทุม หัวหน้างานซักฟอก-ตัดเย็บ และบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายประคอง กองทุ่งมน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และคณะ ในเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการบริหารจัดการผ้า สามารถ ให้บริการผ้า แก่ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503