new banner reh

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับเขต ครั้งที่ 4 / 2566

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์ ผู้นิเทศการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 พว.พิณรัตน์ จอมเพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาล (CNOR) เขตสุขภาพที่ 7 พว.บุษบาวงค์พิมล ประธาน CNOP จังหวัดร้อยเอ็ด พว.บุศรินทร์ เขียนแม้นประธาน CNOP จังหวัดกาฬสินธุ์ พว.วไลพร ปักเคระกา ประธาน CNOP จังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 ได้จัดประชุม ครั้งที่ 4/ 2566 ผ่าน VDO Conference (จังหวัดร้อยเอ็ด) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละจังหวัด ตรวจสอบการลงปริมาณงานการพยาบาลรายจังหวัดและภาพรวมของเขตสุขภาพ รวมถึงการคัดเลือก ผลงานวิชาการระดับเขตเพื่อส่งเข้าประกวดในเวที การประชุมวิชาการประจำปี
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 23 พฤษภาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503