new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับเครือข่าย คัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นางสุระ สุพรหมอินทร์ หัวหน้างานการพยาบาลชุมชน ในการบำบัดรักษายาเสพติด และนางสุณี อาวรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปฏิบัติงานเชิงรุกภายใต้โครงการโรงงานสีขาว และกิจกรรมมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ มีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน ทำการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในกลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด และบริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566เวลา 09.00 - 12.00 น. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 58 ราย ผลตรวจเบื้องต้น พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 1 ราย ซึ่งสถานประกอบการจะดำเนินส่งตัวผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูแบบสมัครใจ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยใช้โปรแกรมกายจิตสังคมบําบัด (Modified Matrix Program) ระยะเวลา 4 เดือน พร้อมทั้งติดตามหลังการบำบัดครบตามโปรแกรม เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อติดตามเฝ้าระวังการกลับไปเสพซ้ำ
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 23 พฤษภาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503