new banner reh

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และประกาศเจตนารมณ์ “การขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ฟ้า ประจำปี 2566”

จังหวัดร้อยเอ็ดเล็งเห็นถึงความสำคัญของภัยอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จึงได้มีนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างให้ประชาชนเกิดความตระหนัก รู้เท่าถึงโทษ และพิษภัยของบุหรี่ และต่อผู้อื่น สนับสนุนให้สถานที่ราชการ เป็นเขตปลอดบุหรี่ จึงได้ร่วมรณรงค์และขับเคลื่อน “เลิกสูบก็เจอสุข ปฏิบัติการ ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “To Be More Effective In COPD Management 2023 และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก” กล่าวรายงานโดย นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นพ.ฐมฤกษ์ แสงเงิน หัวหน้าแผนกอายุรกรรม นพ.จารุดุล โพธิเจริญ นายแพทย์ปฏิบัติการ แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 31 พฤษภาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503