new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับรางวัลการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง สำหรับหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น (Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่ 7 จากเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วย นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับเขตสุขภาพ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข ปัญหาในพื้นเขตสุขภาพ
ในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง (Bright Spot Hospital) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาสถานบริการ ตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายแพทย์ธงชัย เสรีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบ
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 25 กรกฎาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503